Kehitysyhteistyöhankkeet

Suunnitelma uudesta hankkeesta

Uhusiano ry, Äetsän seudun kehitysmaaseura ry ja tansanialainen kansalaisjärjestö Mwayodeo ovat suunnittelemassa yhteistä uutta projektia vuosille 2017–2020. Mukaan pyritään saamaan myös suomalainen yritys.
Mwayodeon (Mafiga Women and Youth Development Organization) toimipaikka on Morogoro ja sillä on toimintavaltuudet Morogoron läänin lisäksi myös muualla Tansaniassa.

Mahdollisen yhteishankkeen päätavoitteena on naisten ja nuorten olojen ja aseman parantaminen kohdealueella. Osatavoitteita ovat:

  • naisten pienyritystoiminnan tukeminen koulutuksen ja mikrolainojen avulla,
  • kummilapsitoiminta,
  • julkisten varojen käytön valvonta (PET, Public Expenditure Tracking), jossa Mwayodeolla on vahvaa osaamista ja kokemusta sekä
  • tiedotuksen ja verkostoitumisen tehostaminen Tansaniassa ja Suomessa.

Haettava hanke on pilottiluonteinen, koska toimijoina on kaksi suomalaista järjestöä, 1–2 tansanialaista järjestöä ja mahdollinen suomalainen yksityisyritys.

Uhusianon hanke päättymässä

Uhusianon ja UNGO:n pitkäaikainen ja kolmivaiheinen yhteistyöhanke on päättymässä vuoden 2013 lopussa. Kolmen projektikokonaisuuden päätavoitteena on ollut Morogoron alueella toimivien kansalaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen. Matkan varrella on ollut monenlaisia vaiheita, mutta päätavoite on pysynyt samana. Koska Uhusiano perustettiin alunperin suomalaisten Morogorossa toimivien järjestöjen yhteysjärjestöksi on Uhusianon hankkeissa ollut pyrkimyksenä edistää myös yhteistyötä niin suomalaisten kuin tansanialaistenkin kansalaisjärjestöjen välillä.

Uhusianon ja UNGO:n yhteistyöhanke

Kansalaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen.

Projektivaiheet pähkinänkuoressa

Vuodet 2004–2006 Morogoron alueella toimivien järjestöjen kapasiteetin vahvistaminen. Informaatio- ja resurssikeskuksen (IRC, Resurssikeskus) perustaminen ja varustaminen tarvittavalla välineistöllä. Resurssikeskus tiedotti, koulutti  ja opasti ja opetti UNGO:n jäsenjärjestöjä jakamalla tietoa ja tukea.

Vuodet 2007–2009 Jatkuvuuden varmistaminen varainhankintaa kehittämällä ja alueverkostoja tukemalla. Oman tontin ja talon hankinta Morogorosta Resurssikeskukselle toteutui vuonna 2007.

Vuosi 2010 ei projektirahoitusta.

Vuodet 2011–2013 Omavaraisuuden ja verkostoitumisen tukeminen. Remontin loppuun vienti ja resurssikeskuksen muutto uusiin tiloihin. NGO Forum ja keskustelutilaisuuksia alueverkostoissa.

Evaluaatio koko projektin monien vaiheiden osalta on valmistunut loppuvuodesta 2013.

Lue hankkeen vaiheista tarkemmin

2004–2006: Kansalaisjärjestöjen resurssikeskus (IRC) Morogoroon

UNGO:n tekemän hanke-ehdotuksen pohjalta Uhusiano haki ja sai Ulkoministeriöltä hankerahoitusta uudelle vuonna 2004 alkaneelle hankkeelle ‘Morogoron alueella toimivien järjestöjen kapasiteetin vahvistaminen’. Hankkeen tavoitteena oli perustaa Morogoroon kansalaisjärjestöille tarkoitettu koulutus- ja informaatiokeskus. UNGO ja resurssikeskus saivat tukea myös Kepan Tansanian maatoimistolta ja Resurssi- ja informaatiokeskus (IRC) alkoi toimintansa Kepan Tansanian toimiston naapurissa.

Vuosina 2004–2006 perustettiin Resurssikeskus ja sinne palkattiin projektikoordinaattori, IT-asiantuntija ja toimistoapulainen. Resurssikeskuksessa tarjottiin IT-palveluita ja koulutusta ja siihen kuului myös kokoushalli sekä pieni kirjastohuone, jonne alettiin pikkuhiljaa kerätä kirjallista aineistoa tansanialaisia järjestöjä koskettavista aiheista. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa hankittiin myös tarvittavaa välineistöä, jota on myöhempien hankevaiheiden aikana täydennetty Neuvottelut projektin edistymisestä sekä yhteinen suunnittelu UNGO:n kanssa olivat koko ajan esillä yhtenä tärkeimmistä asioista.

Vuodesta 2004 alkaen hankkeeseen on kuulunut myös tiettyjä toimintoja Suomessa. Uhusiano-tiedote on tarjonnut järjestöille kanavan tiedottaa omista hankkeistaan ja Uhusiano-seminaarissa järjestöjen edustajat niin Suomesta kuin Tansaniastakin ovat tavanneet kasvotusten ja jakaneet kokemuksia sekä oppineet toisiltaan

2007–2009: Jatkuvuuden varmistamista ja tukea alueverkostoille

UNGO:n yhtenä haasteena on ollut miten se pystyy tavoittamaan kaikki jäsenjärjestönsä, joista osa sijaitsee kaukana Morogoron kaupungista. Maaseudun pienillä järjestöillä ei yleensä ole toimintaansa varten varoja, joiden turvin järjestön edustajat voisivat vierailla kaupungissa aina tietoa tai koulutusta tarvitessaan. Tämän ongelman selättämiseksi hankkeessa päädyttiin myös hankkimaan resurssikeskukselle auto sekä moottoripyörä. UNGO piti kuitenkin erittäin tärkeänä sitä, että myös kaupungin ulkopuolella olisi olemassa kansalaisyhteiskunnan verkostoja, jotka voisivat tarjota paikallista apua pienille järjestöille. UNGO:n alaisuuteen perustettiinkin alueverkostoja Ulangaan, Morogoron maalaiskuntaan sekä Kilosaan.

Uhusianon ja UNGO:n yhteinen hanke pyrki myös vuosina 2007–2009 paitsi kehittämään varainhankintaa myös tukemaan alueverkostoja. Niitä tuettiin toimistojen vuokrakulujen maksuissa sekä toimistotarvikkeiden hankinnassa. Alueverkoston tarpeista riippuen niiden toimintaa turvaamaan hankittiin myös välineitä kuten polkupyörä, tietokone ja aurinkopaneeli.

Tämän hankevaiheen aikana painotettiin myös varainhankinnan kehittämistä. Varojen keruu oli ollut mukana jo ensimmäisen hankevaiheen suunnitelmissa, mutta nyt pyrittiin kehittämään uusia ja tehokkaampia varainkeruu tapoja. Niihin kuuluivat virvoitusjuomakioski, atk-kahvila sekä maksullisten atk-kurssien tarjoaminen ja kokoushallin ja auton vuokraaminen. Resurssikeskus toimi vuokratuissa tiloissa, mitä UNGO piti tulevaisuutta ajatellen riskinä. Jatkuvuuden varmistamiseksi resurssikeskusta varten hankittiin rakennus tontteineen. Rakennus vaati remonttia, joka käynnistettiin, mutta valitettavasti sitä ei saatu valmiiksi vuoden 2009 loppuun mennessä.

2011–13: Omavaraisuuden ja verkostoitumisen tukeminen

Resurssikeskusta varten hankitun rakennuksen remontti vietiin loppuun vuonna 2011. Resurssikeskuksen on kehitetty varainhankinnan strategia ja sen tarjoamista palveluista tiedottamiseen sekä niiden markkinointiin on panostettu. Remontin ja varsinkin uusiin tiloihin muuton aikana varainhankinta resurssikeskuksessa valitettavasti notkahti alaspäin. Siihen vaikutti myös yllättävät henkilöstön vaihdokset ja siihen liittynyt ajoittainen henkilöstövaje resurssikeskuksessa.

Vaikka viimeinen kolmivuotinen hankevaihe on ollut budjetiltaan selvästi aikaisempia pienempi haluttiin myös sen aikana tukea UNGO:n ja sen jäsenjärjestöjen verkostoitumista mahdollisuuksien mukaan. Hankkeesta on tuettu alueverkostoissa järjestettyjä keskustelutilaisuuksia sekä kaupungissa vuosittain pidetty järjestöjen seminaari NGO Forum.

Hankkeen kolmen vuoden aikana rahallinen tuki UNGO:lle ja resurssikeskukselle on hiljalleen pienentynyt ja hankkeen päättymiseen liittyviä asioita on pidetty esillä keskusteluissa UNGO:n kanssa. Tavoitteena on ollut vetäytyä hankkeesta hallitusti niin että molemmat osapuolet tietävät missä mennään ja UNGO on mahdollisimman hyvin voinut valmistautua jatkamaan resurssikeskuksen toimintaa itsenäisesti. Viimeisimpänä hanketoimintona on toteutettu koko yhdeksän vuotisen hankkeen evaluaatio, joka valmistuu marraskuun lopussa.

‘Vanha’ hanke

Vuosina 1995–2003 on toteutettu hanke Suomalais-tansanialaisten kansalaisjärjestöhankkeiden seuranta, koordinointi, koulutus ja tiedotus (Education and Evaluation), joka evaluoitiin kesällä 2003 suomalaisen ja tansanialaisen arvioitsijan toimesta.

Evaluaation mukaan hankkeen toteutus, koulutus ja seminaarit Suomessa ja Tansaniassa sekä tiedotelehti ovat olleet varsin onnistuneita. Tansaniassa järjestetty koulutus koettiin erittäin hyödylliseksi ja vastaavaa yhteistyötä toivottiin lisää.

Myös vuosittainen Morogoro-seminaari Suomessa on koettu hyödylliseksi koulutusta, tiedotusta ja verkostointia edistäväksi tapahtumaksi.

Yhteistyö tansanialaisen kattojärjestö UNGO:n kanssa on koettu hedelmälliseksi sekä Suomessa että Tansaniassa vaikka yhteistyössä on törmätty myös vaikeuksiin. Vaikeudet ovat johtuneet lähinnä kieliongelmista sekä järjestöjen erilaisesta taustasta sekä kulttuurieroista.

Ongelmien välttämiseksi tarvitaan paljon kaikkien tahojen avointa yhteydenpitoa ja yhteistä suunnittelua. Yhteistyön jatkaminen koettiin hyödylliseksi.

‘Uusi’ hanke

Uhusianon tansanialainen kumppanijärjestö UNGO on suunnitellut jo pidemmän aikaa Morogoron alueen kansalaisjärjestöjä palvelevan resurssikeskuksen perustamista Morogoroon voidakseen toteuttaa alueellisena kattojärjestönä itselleen suunnittelemaansa toimintastrategiaa ja yltääkseen asettamiinsa tavoitteisiin toiminnassaan.

UNGO:lta tulikin vuonna 2002 aloite uuden yhteisen hankkeen ‘Resource and Information Centre for NGOs and CBOs in Morogoro Region’ toteuttamisesta. Uhusiano piti hankeideaa hyvänä ja hanketta tarpeellisena. Resurssikeskusta ideoitiin vuonna 2003 päättyneen ‘vanhan’ hankkeen parin viimeisen vuoden aikana yhdessä UNGO:n kanssa.

Resurssikeskushanke kokonaisuudessaan tuntui taloudellisesti liian mittavalta toteutettavaksi pelkästään UNGO-Uhusiano yhteistyöhankkeena ja siitä syystä sekä UNGO että Uhusiano etsivät myös muita toimijoita ja rahoittajia resurssikeskuskokonaisuuteen. KEPA Tansaniassa tuli mukaan vuonna 2004 ja toimii nyt Morogoron kaupungissa samoissa tiloissa resurssikeskuksen ja UNGO:n toimiston kanssa.

UNGO:n ja Uhusianon yhteinen resurssikeskuksen tukihankkeen käynnistyi keväällä 2004. Ulkoasianministeriö on myöntänyt hankkeelle tukea vuosille 2004–2006.

Hankkeelle on suunniteltu toista vaihetta vuosille 2007–2009.